ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พ.ศ. 2559
ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พ.ศ. ๒๕๕๙
แบบฟอร์มประเมินตนเองรายบุคคล
แบบฟอร์มประเมินตนเองของแผนกวิชา
ครื่องมือประกันคุณภาพ
   
  รายงานประกันคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา 2559